Povinné zverejňovanie dokumentov

Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2011, sú ministerstvá, ústredné orgány štátnej správy, verejnoprávne inštitúcie a ich podriadené organizácie povinné zverejňovať zmluvy ako aj dodatky k zmluvám, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR.

Spoločnosť Webex.digital Vám poskytuje jednoduché riešenie, vďaka ktorému dokážete ľahko a rýchlo zverejniť všetky potrebné informácie o povinne zverejňovaných zmluvách, objednávkach a faktúrach, a to priamo na webovej stránke obce/mesta. V prípade zmlúv s automatickým zverejňovaním na Centrálnom registri zmlúv.